اصل ٩٠ به ١٠ چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

این اصل چه می گوید ؟

به عنوان مثال، سر میز صبحانه نشسته اید که یکدفعه دست دختر کوچکتان به لیوان چای می خورد و محتویات آن روی لباس شما می ریزد. چیزی که اتفاق افتاده ابداً تحت کنترل شما نبوده است. اما کاری که شما بعد از افتادن این اتفاق می کنید ھمه چیز را مشخص می کند؛ شما عصبانی می شوید و سر دخترتان داد می زنید. او شروع به گریه کردن می کند حالا با خشم، ھمسرتان را به خاطر گذاشتن لیوان چای روی لبه میز دعوا می کنید و با عجله می روید بالا و لباستان را عوض می کنید و بر می گردید پایین. اما می بینید دخترتان به خاطر گریه کردن نتوانسته صبحانه اش را تمام کند و برای مدرسه رفتن آماده شود.

سرویس دخترتان می رود! ھمسرتان باید سریع برود سر کار، شما ماشین را بر می دارید تا دخترتان را به مدرسه برسانید. چون عجله دارید جایی که باید با سرعت ۶٠ کیلومتر در ساعت حرکت کنید با سرعت ٩٠ کیلومتر رانندگی می کنید. شما بعد از ھدر دادن ۶۰ ھزار تومان برای جریمه سرعت غیرمجاز با ١۵ دقیقه تأخیر به مدرسه می رسید. دخترتان با عجله بدون خداحافظی به طرف در می دود. شما نیز با نیم ساعت تأخیر به محل کارتان می رسید، اما می بینید کیفتان را فراموش کرده اید! روز شما خراب می شود و ھمینطور خراب تر. بالاخره با خستگی بر می گردید خانه و بدیھی است که جو خانه مثل ھر روز نیست و ھمسر و دخترتان از شما دلخور ھستند و ھرسه شما روز بدی داشته اید. چرا؟ به خاطر عکس العمل شما ھنگام صبحانه خوردن.

چرا شما روز افتضاحی داشتید؟

الف_تقصیر چای بود؟
ب_تقصیر دخترتان بود؟
پ_تقصیر پلیس بود؟
ت_تقصیر خودتان بود؟

جواب قطعاً « ت » است. ریختن چای تقصیر شما نبود اما عکس العمل شما به ریختن چای تنھا در ھمان ۵ ثانیه، روز شما را خراب کرد. حالا ببینید این روز می توانست چگونه باشد؛ چای روی لباس شما می ریزد. دخترتان خیلی ناراحت می شود. شما می گویید « عیبی ندارد عزیزم، دفعه بعد حواست را بیشتر جمع کن. » حوله را از روی صندلی بر می دارید و سریع می روید بالا، پیراھن دیگری می پوشید و کیفتان را بر می دارید و سریع می آیید پایین، در ھمین لحظه دخترتان را از پنجره می بینید که سوار سرویس شد و برای شما دست تکان داد. شما ۵ دقیقه زودتر به کارتان می رسید، به ھمکارانتان سلام می کنید و با نشاط و انرژی روی کارتان تمرکز می کنید.

دو سناریوی مختلف، شروع ھای یکسان، پایان ھای خیلی متفاوت! چرا؟ به خاطر عکس العمل شما! اجازه ندھید اتفاق ھای مختلف، روز و زندگی شما را مختل کند چون ھر عکس العمل اشتباه می تواند ضرر زیادی به ھمراه داشته باشد. به شما می گویند شاید از کارتان اخراج شوید؟ به جای اینکه عزا بگیرید و بی خواب بشوید دنبال یک کار تازه باشید. قبول دارم وقتی واقعاً این موضوع پیش بیاید کار سختی است و نمی شود راجع به چیز دیگری حرف زد ولی سعی تان را بکنید. خواھید دید که قوی تر و قوی تر می شوید.

ھواپیما تأخیر دارد؟ برنامه کاری تان را به ھم زده است؟ به جای فحش دادن به زمین و زمان و اخم کردن به مھماندارھا از وقتتان برای یاد گرفتن چیزھای تازه یا شناختن بقیه مسافرھا استفاده کنید. گاھی این کارھا که به نظر مسخره می آیند (مثلاً شناختن سایر مسافرھا ھنگام تأخیر پرواز) زندگی تان را طوری متحول می کند که خودتان باورتان نمی شود. فرصت ھای خوب ھمیشه آن لحظه که انتظار دارید سر راھتان نمی آیند گاھی باید خودتان ماجرا جو باشید و آن ھا را پیدا کنید. عصبانی بودن و از روی عصبانیت رفتار کردن، ھمه چیز را بدتر می کند. اکنون اصل ٩٠ به ١٠ را به خوبی شناخته اید، کاری که باید بکنید این است که با بستن این صفحه آن را از یاد نبرید و آن را در موقعیت ھای واقعی در زندگی تان به کار بگیرید.

فقط یک بار امتحان کنید، مثلاً در یک جر و بحث سعی کنید ھمه چیز را به طرز مثبت تغییر دھید و اگر ھمه چیز خوب پیش رفت فکر کنید که اگر این کار را نمی کردید چه اتفاق ھایی می توانست بیفتد. مداد سیاھی که من دارم می تواند اثرھای چند صد ھزار دلاری خلق کند اما من نمی توانم! بستگی دارد چه کسی، چطوری از آن استفاده کند. اصل ٩٠ به ١٠ و امثال آن می توانند بدترین زندگی ھا را به بھترین زندگی ھا تبدیل کنند. باز ھم بستگی به این دارد که چه کسی، چطوری از آن استفاده کند.

 از قانون چه می دانید ؟

نگاھی به درخت سیب بیندازید. شاید ۵٠٠ سیب به درخت باشد که ھر کدام حاوی ١٠ دانه است. ممکن است بپرسیم « چرا این ھمه دانه لازم است ؟ تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟ » اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می دھد. به ما می گوید « اکثر دانه ھا ھرگز رشد نمی کنند. پس اگر واقعاً می خواھید چیزی اتفاق بیفتد، بھتر است بیش از یک بار تلاش کنید.» 

از این مطلب می توان این نتایج را به دست آورد: ١- باید در ٢٠ مصاحبه شرکت کنی تا یک شغل به دست بیاوری.٢- باید با ۴٠ نفر مصاحبه کنی تا یک فرد مناسب استخدام کنی.٣- باید با ۵٠ نفر صحبت کنی تا یک ماشین، خانه، جاروبرقی، بیمه و یا حتی ایده ات را بفروشی. ۴- باید با ١٠٠ نفر آشنا شوی تا یک رفیق شفیق پیدا کنی.

وقتی که « قانون دانه » درک کنیم دیگر ناامید نمی شویم و به راحتی احساس شکست نمی کنیم. قوانین طبیعت را باید درک کرد و از آن ھا درس گرفت. در یک کلام: افراد موفق ھر چه بیشتر شکست می خورند، دانه ھای بیشتری می کارند.

ھمه امور به ھم مربوط اند !

آیا دقت کرده اید که ھر وقت به طور منظم ورزش می کنید، میل به غذاھای سالم تر و بھتر دارید؟ آیا دقت کرده اید که وقتی غذاھای سالم تر و بھتری می خورید انرژی بیشتری دارید و طبعاً دوست دارید که ورزش کنید؟ ھمه چیز در زندگی به ھم مربوط ھستند. روش تفکر شما روی روحیه تان مؤثر است، روحیه شما بر نوع راه رفتنتان مؤثر است، راه رفتن شما روی نحوه گفتارتان اثر می گذارد، روش حرف زدنتان روی طرز فکرتان مؤثر است! تلاش برای پیشرفت در یک بُعد زندگی بر سایر ابعاد آن اثر می گذارد. وقتی در خانه خوشحال ھستید، در محل کار نیز احساس شادی بیشتری خواھید کرد و وقتی سر کار شاد باشید در خانه نیز شاد خواھید بود. این ھا به چه معناست؟

۱- برای پیشرفت در زندگی می توانید از ھر نقطه مثبتی شروع کنید، می توانید با برنامه ای برای پس انداز، نوشتن لیست اھدافتان، رژیم غذایی یا تعھد برای گذراندن وقت بیشتر با فرزندانتان شروع کنید. این کار مثبت منجر به نتایج مثبت دیگر ھم می شود، چون که ھمه امور به ھم مربوط اند.

۲- مھم نیست تلاشی که جھت « پیشرفت » می کنید کجا صرف می شود. مھم این است که شروع کنید.

۳- عکس این قضیه ھم صادق است. یعنی اگر یک بُعد زندگی شما خراب شد، سایر ابعاد ھم به زودی خراب می شوند. باید به این مسئله دقت خاصی داشته باشید. در یک کلام: ھر کاری که انجام می دھید به نوبه خود اھمیت دارد زیرا بر امور دیگر نیز مؤثر است.

پایان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: ۵,۰۰ out of 5)

پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.

چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟