هفت قانون معنوی موفقیت

ھفت قانون معنوی موفقیت

نخستین قانون معنوی موفقیت قانون توانایی مطلق است. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که ما در جوھر آگاھی مطلقیم. آگاھی مطلق، توانایی مطلق، و حیطه تمامی امکانات و خلاقیت نامحدود است.
آگاھی مطلق ، جوھر معنوی ماست. ھمچنین بیکران و نامحدود بودن و شادمانی محض است. حیطه توانایی مطلق، ضمیر خودتان است. و ھرچه طبیعت راستین خود را بیشتر تجربه کنید، به حیطه توانایی مطلق نزدیک تر خواھید شد.

● کاربرد قانون توانایی مطلق

۱- با رعایت سکوت روزانه و بودن محض، با حیطه توانایی مطلق در تماس خواھم بود. ھمچنین دست کم روزی دو بار به تنھایی، تقریباً به مدت نیم ساعت صبح و نیم ساعت غروب به مراقبه سکوت خواھم نشست .

۲- ھر روز مدتی را در ارتباط با طبیعت و نظاره خاموش ھوشمندی درون ھر موجود زنده خواھم گذراند. خاموش به تماشای غروب آفتاب یا گوش دادن به صدای اقیانوس یا جویبار یا به بوییدن عطرگلی خواھم نشست و در وجد سکوتم و با ارتباط با طبیعت ، از تپش حیات اعصار , حیطه توانایی مطلق و نامحدود محفوظ خواھم شد.

۳- عدم داوری را تمرین خواھم کرد. روزم را با این جمله آغاز خواھم کرد که : « امروز درباره ھیچ یک از آن چیزھا که پیش می آید داوری نخواهم کرد. » و در سراسر روز به خاطر خود خواھم آورد که داوری نکنم.

دومین قانون معنوی موفقیت ، قانون بخشایش (قانون داد وستد) است. ھرچه بیشتر ببخشید ، بیشتر دریافت می کنید. مھم ترین چیز نیت داد و ستد است. نیت ھمواره باید ایجاد شادمانی برای بخشاینده و ستاننده باشد.

● کاربرد قانون بخشایش

۱- به ھرجا که می روم و با ھرکس که روبرومی شوم ، ھدیه ای به او می دھم. ھدیه می تواند تحسین یا شاخه گلی یا دعایی باشد. امروز با ھرکس که روبرو می شوم، ھدیه ای به او خواھم داد و به این طریق فرایند به جریان انداختن شادمانی , ثروت و فراوانی را در زندگی خودم و دیگران آغاز خواھم کرد.

۲- امروز با سپاس ھمه ھدایایی را که زندگی به من پیشکش می کند دریافت خواھم کرد. نور آفتاب , آواز پرندگان , باران ھای بھاری یا تحسین بارش برف زمستان را. در برابر دریافت از دیگران نیز گشوده خواھم بود : خواه ھدیه ای مادی و پول یا تحسین یا یک دعا.

۳- عھد می بندم که با داد و ستد گرانقدرترین ھدایای زندگی موھبت ھای توجه , محبت , تحسین عشق و ثروت را در زندگیم در جریان نگاه دارم. ھر بار که کسی را می بینم ، خاموش برای او خوشبختی , شادی و خوشدلی آرزو خواھم کرد.

سومین قانون معنوی موفقیت ، قانون « کارما » است. « کارما » ھم عمل است و ھم نتیجه آن عمل ؛ ھم علت است و ھم معلول ؛ ھمه این اصطلاح را شنیده اید که « ھر چه بکاری ھمان را درو می کنی. » اگر بخواھیم در زندگی مان شادمانی ایجاد کنیم ، باید بیاموزیم که بذر شادمانی را بکاریم.

بنابراین ، مفھوم ضمنی « کارما » انتخاب آگاھانه است. می توانید ھرگاه که بخواھید از قانون کارما برای ایجاد ثروت , فراوانی و به جریان افکندن ھمه موھبت ھای نیکو به سوی خود سود جویید. اما نخست باید ھوشیارانه آگاه شوید که انتخاب ھایتان در ھر لحظه از زندگی تان آینده تان را می سازد.

●کاربرد قانون « کارما » یا علت و معلول

۱- امروز انتخاب ھر لحظه ام را نظاره خواھم کرد. و صرفا با نظاره این انتخاب ھا، آن ھا را به آگاھی ھشیار خود خواھم آورد. می دانم که بھترین راه آمادگی برای ھر لحظه در آینده این است که اکنون کاملاً آگاه باشم.

۲- ھر گاه به انتخابی دست می زنم این دو سؤال را ازخود می پرسم :
« عواقب این انتخاب چه خواھد بود آورد ؟ » « آیا این انتخاب برای خودم و کسانی که تحت تاثیر آن قرار می گیرند توفیق و شادمانی خواھد ؟ »

۳- از ژرفای دلم ھدایت خواھم طلبید تا با احساس آسودگی یا نا آسودگی برایم پیام بفرستد. اگراین انتخاب احساس آسودگی ایجاد کند، تسلیم آن خواھم شد. اگر این انتخاب احساس نا آسودگی ایجاد کند ، مکث خواھم کرد و با بصیرت درونم عواقب عملم را خواھم نگریست.

چھارمین قانون معنوی موفقیت ، قانون کمترین تلاش است. این قانون مبتنی براین واقعیت است که ھوشمندی طبیعت با سھولت بی تکاپو و با سبکدلی پذیرا عمل می کند. این اصل کمترین عمل و عدم مقاومت است. از این رو، این اصل ھماهنگی و عشق است. ھرگاه این درس را از طبیعت بیاموزیم ، به آسانی آرزوھایمان را بر آورده می سازیم. در دانش ودایی حکمت کھن ھند این اصل را به صورت اصل اقتصاد تلاش و یا « کمتر عمل کن و بیشتر به انجام برسان » شناخته اند. این بدان معناست که فقط آرمانی کمرنگ وجود دارد و آنگاه تجلی آرمان بدون تلاش صورت می گیرد. آنچه که معمولاً معجزه خوانده می شود عملاً نمایانگر قانون کمترین تلاش است.

● کاربرد قانون کمترین تلاش

۱- پذیرش را تمرین خواھم کرد. امروز افراد , اوضاع , شرایط , موقعیتھا و رویدادھا را ھمان گونه که پیش می آیند خواھم پذیرفت. خواھم دانست که این لحظه ھمان گونه است که باید باشد، زیرا کل کائنات ھمان گونه است که باید باشد. با عدم ستیز بر ضد این لحظه، بر ضد کل کائنات به ستیز بر نخواھم خواست. پذیرشم کامل و تمام عیار است. امور را ھمان گونه که در این لحظه ھستند می پذیرم، نه آن گونه که آرزو می کردم باشند.

۲- با پذیرش امور به ھمان گونه که ھستند، مسؤلیت وضعیت خود و ھمه رویدادھایی را که به صورت مشکلات می بینم به عھده می گیرم. می دانم که مسؤلیت یعنی ملامت نکردن ھیچ کس یا چیز برای وضعیتی که دارم (از جمله خودم). این را نیز می دانم که ھر مشکلی فرصتی است در جامه مبدل، و این ھوشیاری در برابر فرصت ها به من اجازه می دھند تا این لحظه را به موھبتی عظیم تر متحول کنم.

۳- امروز آگاھیم در عدم تدافع استقرار خواھد یافت. نیاز به دفاع از نقطه نظرم را رھا خواھم کرد. نیازی احساس نخواھم کرد تا دیگران را مجاب یا ترغیب کنم که نقطه نظرم را بپذیرند. در برابر ھمه نقطه نظرھا گشوده خواھم ماند، و سرسختانه به یکی از آن ھا نخواھم چسبید.

پنجمین قانون معنوی موفقیت، قانون قصد و آرزو است. این قانون مبتنی براین واقعیت است که در ھر نقطه طبیعت، انرژی و اطلاعات وجود دارد. کوچک ترین جزء متشکله یک گل یا رنگین کمان یا جسم انسان، انرژی و اطلاعات است. قصد قدرت راستین پس آرزوست. و به تنھایی بسیار قدرتمند است زیرا قصد، آرزوی بدون دلبستگی به نتیجه است.

● کاربرد قانون قصد و آرزو

۱- فھرستی از آرزوھایم تھیه خواھم کرد. این فھرست را به ھر کجا که بروم خواھم برد. پیش از سکوت و مراقبه ام به این فھرست نگاه خواھم کرد. پیش از خواب شبانه ام به فھرستم خواھم نگریست. صبح به محض بیدار شدن از خواب به آن نگاه خواھم کرد.

۲- فھرست آرزوھایم را رھا خواھم کرد و به زھدان آفرینش خواھم سپرد. یقین دارم ھنگامی که چنین به نظر می رسد که امور به راه خود نمی روند، دلیلی دارد و مشیت الهی برایم طرح ھایی بسیار عظیم تر از آنچه تصور می کردم در نظر دارد.

۳- به ھنگام ھمه اعمالم به خاطر خود خواھم آورد تا ھوشیاری از لحظه حال را تمرین کنم. اجازه نخواھم داد موانع، کیفیت توجھم در لحظه حال را از بین ببرند و متلاشی کنند. اکنون را ھمان گونه که ھست خواھم پذیرفت، و از طریق ژرف ترین و ارجمندترین قصدھا و آرزوھایم آینده را متجلی خواھم ساخت.

ششمین قانون معنوی موفقیت، قانون عدم دلبستگی است. قانون عدم دلبستگی می گوید که برای حصول ھر چیز در عالم مادی، باید از دلبستگی خود به نتیجه آن دست بکشید. قانون عدم دلبستگی، کل فرایند تکامل را سرعت می بخشد.

● کاربرد قانون عدم دلبستگی

۱- عھد می بندم که امروز عدم دلبستگی را به کار بندم. به خودم و اطرافیانم این آزادی را خواھم داد که ھمان گونه که ھستند باشند. عقیده ام را در ھیچ موردی به دیگران تحمیل نخواھم کرد. راه حل ھا را بر مشکلات تحمیل نخواھم کرد، تا از این طریق مشکلات تازه ایجاد کنم. با عدم دلبستگی در ھمه امور مشارکت خواھم جست.

۲- امروز عدم یقین را به صورت بخشی بنیادی از زندگی ام به کار خواھم گرفت. به دلیل اشتیاقم برای پذیرش عدم یقین، راه حل ھا خود به خود از دل مشکل، از دل آشفتگی , بی نظمی و اغتشاش برمی خیزند و پایدار می شوند. ھرچه امور نامطمئن تر به نظر برسند، احساس امنیت بیشتری خواھم کرد. زیرا عدم یقین، راه من به سوی آزادی است. از طریق حکمت عدم یقین، امنیت خود را خواھم یافت.

ھفتمین قانون معنوی موفقیت، قانون دارما است. دارما به زبان سانسکریت یعنی « غایت حیات » . قانون دارما می گوید برای به انجام رساندن ھدفی در قالب جسمانی متجلی شده ایم. برطبق این قانون، صاحب استعدادھای بی ھمتایید و به شیوه ای بی ھمتا آن را بیان و عیان می کنید. کاری ھست که بھتر از ھرکس دیگر در این جھان می توانید آن را به انجام برسانید. و برای ھر کس استعداد بی ھمتا و شیوه بیان بی ھمتای آن استعداد و نیز نیازھای بی ھمتا وجود دارند. وقتی این نیازھا با بیان خلاق استعدادتان مطابقت کنند، جرقه ای است که فراوانی می آفریند.

● کاربرد قانون « دارما »  یا غایت حیات

۱- امروز با مھر و محبت خدایی را که در ژرفای روحم نھفته است خواھم پروراند. به جان درونم که به جسم و ذھنم , روح می بخشد توجه خواھم کرد. خود را به روی سکون ژرف قلبم بیدار خواھم کرد. آگاھی بی زمان و ھستی جاودانه میان وجود محدود به زمان را با خود ھمراه خواھم داشت.

۲- از استعدادھای یکتای خود فھرستی تھیه خواھم کرد. آنگاه ھمه آنچه را که دوست دارم انجام خواھم داد و به ھنگام بیان و کاربرد استعدادھای بی ھمتایم در راه خدمت به بشریت « گذشت زمان را از یاد خواھم برد و در زندگی خودم و دیگران فراوانی به وجود خواھم آورد » .

۳- ھر روز از خود خواھم پرسید : « چگونه می توانم خدمت کنم؟ چگونه می توانم کمک کنم؟ پاسخ به این سؤال ھا به  من اجازه خواھد داد تا با عشق به ھمنوعانم خدمت کنم . »

پایان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: ۵,۰۰ out of 5)
پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.
چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟