نقش الگوها در موفقیت

الگوھای ما چه نقشی در موفقیت ما دارند؟ ما انسان ھای معمولی، ھیچ کدام مان کامل نیستیم. ھر یک از ما ممکن است در یک یا چند زمینه [...]