اصل ٩٠ به ١٠ چیست؟

              این اصل چه می گوید ؟ به عنوان مثال، سر میز صبحانه نشسته اید که یکدفعه دست دختر کوچکتان به لیوان [...]