مستند قطب نما (نیروی درون) _ THE COMPASS

ما با نیرویی در این دنیا متولد می شویم که اگر این نیرو را در مسیر خودشناسی بیابیم می توانیم به عنوان یک قطب نمای هدایتگر زندگی از آن استفاده کنیم.