کتاب الکترونیک معجزه شکرگزاری

هرکس که قدردان و شکرگزار باشد بیشتر و به حد کفایت به او عطا خواهیم کرد. هرکس که شکرگزار نباشد، هرآنچه را که دارد از او بازمی ستانیم.