راز قانون آفرینش

دوست من امروز می‌خواهم در مورد قوانین الهی در کیهان و هستی باهم حرف بزنیم. جهان هستی چگونه خلق شد؟ آیا خداوند گل و آب را قاطی کرد [...]