راز بزرگ ثروت و فراوانی

راز بزرگ ثروت و فراوانی شکرگزاری در فرهنگ کهن پارسی و ایرانیان همیشه دارای جایگاهی ویژه بوده است. شکر نعمت نعمتت افزون کند و کفر نعمت از کفت [...]