پول در آوردن راحت است

 

 

 

 

 

 

 

مردم خیلی به اینکه چگونه می توان میلیونی پول در آورد فکر می کنند, اما واقعیت تاسف بار این است که از ھر ۱۰۰ نفری که به دنیا می آیند، ۹۷ نفر زندگی را به پایان می رسانند و به دیار باقی می روند بدون اینکه حتی بیاموزند چگونه پول به دست آورند. آنھا با مشکلات زندگی می کنند و آن را ادامه می دھند، ناآگاھی خود را سینه به سینه و از نسلی به نسل بعدی منتقل می کنند.

سیستمی که در مدارس وجود دارد برای این است که نا آگاھی و غفلت بچه ھا را با درک و فھم جایگزین کند. از این لحاظ سیستم مدارس ما در بسیاری نقاط موفق عمل کرده است. با این ھمه از این موضوع غافل بوده که «  چگونه پول به دست آورید ؟ »  نا آگاھی در این رابطه مشکلات ناخواسته ی بیشتری را به وجود آورده است. از آنجا که تنھا واسطه برای انجام معاملات پول است در سراسر دنیا برای تجارت کردن از آن بھره می برند.

در مقابل گروھی ھستند که تنھا ۳ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دھند و درک و آگاھی کاملی نسبت به کامیابی و موفقیت دارند و متقابلا آنھا نیز این آگاھی را به نسلھای بعدی خود منتقل می کنند. بیایید نگاھی به پول بیندازیم که پول واقعا چیست ؟ پول در واقع پاداش خدمتی است که ارائه می دھید. ھر چه خدمت شما ارزشمند تر باشد، پاداشی که دریافت می کنید با ارزش تر است. بنابراین اگر به ارائه خدمات ارزشمندتری فکر کنیم نه تنھا پاداش بھتری به دست می آوریم بلکه به رشد فکری و روحی خود نیز کمک می کنیم.

پول یک تصور است. کاغذی که آن را تا می کنید و در جیب یا کیف قرار می دھید پول نیست، بلکه کاغذی است که کمی نقش جوھر روی آن که نمادی از پول است ولی پول نیست. به دست آوردن پول ربطی به کاغذ ندارد بلکه با آگاھی به دست می آید. برای درآمد داشتن، ھر فرد باید با تصور پول کنار بیاید. ممکن است عجیب باشد دقیقا مسئله تصور افراد از پول است. آنھا تصویر صحیحی از پول ندارند و احتمالا در زندگی شان ھم خبری از آن نیست. دلیل فقر مالی، فقر فکری است.

فردی که به فقر فکری دچار است ھمیشه و در ھمه حال، محدودیت و کمبود را می بیند، می شنود و با تمام احساسش، احساس می کند. ھمان طور که “مایک تاد” اخیرا اعلام کرد : «  ورشکستگی یک وضعیت موقتی است و فقر یک وضعیت ذھنی ! ». او درست می گوید: « ثروتمندانی ھستند که تنھا به خاطر برخی اشتباھات، سنت به سنت پول ھای خودشان را از دست می دھند ولی این موضوع آنھا را فقیر نمی کند. از آنجا که فکر آنھا ماھیتا موفق و کامیاب است، ثروت شان را در مدت کوتاھی دوباره به دست می آورند. » 

سال ھای قبل جورج برنارد شاو، نظریاتی ارائه کرد که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت :

۱ _ ثروتمند بودن یک وظیفه است.

۲ _ فقر یک گناه است.

شاید این نظریه ھای را که به ظاھر مسخره بیایند رد کنید. حال بیاییم برای اینکه بھتر حرفھای شاو را درک کنیم آنھا را تجزیه و تحلیل کنیم. یکی از قوانین حاکم در جھان قانون حرکت است. در حقیقت ھیچ چیز را در طبیعت منفعل و در حالت سکون نمی بینید. شما یا در زندگی به جلو حرکت می کنید یا برعکس … یا به رشد نزدیک می شوید یا درجا می زنید و یا ثروتمندتر می شوید یا فقیرتر.

قانون دیگری که انسانھا از فرمھای متفاوت با آن در ارتباط ھستند قانون « کارما » است. کاشت و برداشت ، علت و معلول ، کنش و واکنش. حال اینکه شما چگونه به این قوانین متصل می شوید به درک شما از چگونگی عملکرد آنھا بر می گردد. در ھر وضعیتی که باشید، چه در حال ساختن و چه در حال فرو پاشیدن، به سوی رشد بروید یا به سوی افول, اگر بدون اینکه بھایی بپردازید انتظار به دست آوردن چیزی را داشته باشید، کار بیھوده ای انجام می دھید زیرا از زمینی که بذری در آن نکاشته اید انتظار برداشت محصول دارید.

بخوانید: هفت گام رهایی

بیایید دوباره به پول نگاھی دقیق تر بیندازیم. پول چیست ؟

پول پاداش خدمتی است که ارائه کرده اید. ھر چه خدمت تان با ارزش تر باشد، پاداشی که دریافت می کنید بیشتر است. پول در آوردن بدون تلاش کردن این قانون را نقض می کند. آنچه برنارد شاو گفت به سادگی مسئولیت ما را در برابر نعمت ھایی که پروردگار ارزانی داشته به نمایش در می آورد. نعمات ھمان چیزھایی ھستند که ما آنھا را جذب و در زندگی مان تجربه می کنیم و این آگاھی شماست که در نھایت نتیجه را تعیین می کند. پول یک آگاھی است و باید کسب شود. اگر می خواھید موقعیت مالی خودتان را در زندگی بھبود ببخشید، سمت توجه خود و سطح فراتری از آگاھی کامیاب را تمرکز کنید.

اینگونه آغاز کنید :

ابتدا این قوانین را به صورتی مثبت در ذھن تان تایید کنید و با تمام وجود بپذیرید، سپس با یک احساس قوی آن را شارژ نموده و به آن انرژی دھید. با انجام این کار شما این انرژی خلاق را به خزانه داری ضمیر ناخودآگاه خود فرستاده اید و با تکرار این روند بارھا و بارھا و روزانه و در ھر لحظه، شرایط ذھنی شما تغییر می کند و شما را به سمتی سوق می دھد که می خواھید بروید. آن را بنویسید، بخوانید، احساس کنید و اجازه دھید کنترل ذھن تان را در دست بگیرد.

چه مقدار پول می خواھید ؟ اینکه بگویید بیشتر می خواھم کافی نیست زیرا ۵ دلار ھم می تواند بیشتر باشد. دقیقا چقدر بیشتر ؟ تصمیم بگیرید و ذھن خود را شکل دھید . شفاف باشید. درست است که شما بیش از آنچه که در توان دارید به دست نمی آورید اما آن قدر عاقل باشید که ھمیشه به خود بگویید :

باید آن را به دست آورم .

سه استراتژی کلی برای درآمد داشتن در دنیا وجود دارد :

الف – تجارت برای کسب پول :

۹۶ درصد جمعیت دنیا از این روش استفاده می کنند ( پزشکان ، وکلا ، حسابداران ، کارمندان و …) این استراتژی یک مشکل ذاتی دارد : زمان زیادی می برد . کسی که با استفاده از این شیوه ثروتی به دست می آورد ، بھای یک عمر را برای آن پرداخت می کند.

ب – سرمایه گذاری کردن برای کسب پول :

این روش در مورد حدود ۳ درصد از مردم کاربرد دارد و تعداد کمی از مردم به دلایلی ویژه مقدار محدودی پول برای سرمایه گذاری داشته اند. افرادی که کاربرد این روش برایشان موثر است حتما از توصیه ھای یک مشاور اقتصادی مطمئن و آگاه بھره می برند. مثل خرید سهام , ملک, زمین و …

 ج – استفاده از خود به عنوان اھرمی برای به دست آوردن پول

این روشی است که زمان تان چندین برابر می شود زیرا منابع زیادی را برای کسب پول در اختیار دارید. بدون شک این بھترین روش برای به دست آوردن پول است. تصمیم بگیرید که یک منبع درآمد داشته باشید. این ھمان استراتژی است که ثروتمندان برای رسیدن به دوران باشکوه بابل از آن بھره بردند. متاسفانه چنین روشی تنھا توسط ۱ درصد از جمعیت جھان به کار گرفته می شود و تنھا ھمان یک درصد ، ۹۶ درصد از کل پول ھایی که در دنیاست را تصاحب می کنند !

شما فقط یک تصمیم برای ورود به این گروه فاصله دارید. زیرا وقتی تعیین کردید چه مقدار پول می خواھید آن را روی برگه ای با اندازه ی بزرگ بنویسید. به ارقامی که نوشتید به ھمراه علامت دلاری که پشت آن گذاشته اید، نگاه کنید و بارھا و بارھا با خود تکرار کنید. آن مقدار پول فقط یک واکنش است و نمادی از پاداشی است که می خواھید به دست آورید. چه خدمتی می توانید ارائه کنید که شایسته ی چنین پاداشی باشد ؟ برگه را بردارید و آن مبلغ را به قسمتھای کوچکتری تقسیم کنید. کاری کنید که ھر قسمت، یک منبع درآمد برای خود داشته باشد. ھر منبع درآمد یک پاداش جداگانه برای تلاشی است که انجام می دھید. روی ھر منبع درآمد کار کنید چرا که ھر یک می توانند بخشی از موجودیت زندگی شما باشد.

پایان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۳ votes, average: ۴,۰۰ out of 5)
پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.
چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟