کافی است فکرتان را تغییر دهید

دنیا ھمان چیزی است که  شما ھستید. مھم ترین اصل در زندگی انسانی این است که ھر چه اغلب به آن فکر کنید، ھمان می شوید. این اساس دین ، فلسفه، متافیزیک ، روانشناسی و موفقیت است. دنیای بیرون شما، بازتاب دنیای درون شما است. اگر فکرتان را عوض کنید، می توانید زندگی تان را تغییر دھید.

بزرگ ترین چالش و مسئولیت شما این است که در خود معادل ذھنی را که می خواھید در بیرون از خود تجربه کنید فراھم آورید. با این کار، ھمه قدرت ھای ذھنی خود را فعال می کنید و کاری می کنید که عالم ھستی برای شما و خدمت به شما کار کند و سر رشته و کنترل کامل زندگی خود را در دست می گیرید. از ھزاران نفر سئوال شده است که در اغلب موارد به چه فکر می کنند. بارھا و بارھا موفق ترین مردان و زنان جامعه حرف واحدی را تکرار می کنند. آن ھا اغلب اوقات به این فکر می کنند که چه می خواھند و چگونه می خواھند به این خواست خود برسند.

برعکس، اشخاص نا موفق به آنچه نمی خواھند فکر می کنند. آن ھا به مسائل و نگرانی ھا خود فکر می کنند. به اشخاصی که در زندگی آن ھا را دوست ندارند فکر می کنند. اما شما این گونه نیستید. وقتی پیوسته به این فکر می کنید که چه می خواھید و چگونه می خواھید به این خواسته خود برسید، این طرز فکر کردن به زودی عادت شما می شود. وقتی به آنچه می خواھید فکر می کنید و درباره اش حرف می زنید، مثبت تر ، ھدفمند تر و خلاق تر می شوید. وقتی بدانید به کجا می روید، تبدیل به  شخص موثرتری می شوید.

● خوش بینی فراگرفته شده

شاید مھم ترین کیفیتی که می توانید در خود ایجاد کنید و به موفقیت و خوشبختی بیشتری برسید، کیفیت خوش بینی است. باید به این فکر کنید که خوش بین ھا در اغلب مواقع به چه فکر می کنند و چه کاری انجام می دھند. بر اساس مصاحبه ھای انجام شده با ھزاران انسان شاد و موفق، خوش بین ھا در زندگی خود از دو قاعده پیروی می کنند. این ھا نگرش ھای ذھنی ھستند که می توانید آن ھا را بیاموزید.

اول، در ھر چیز، و به خصوص وقتی با موانع و مشکلات روبه رو می شوند، به جنبه ھای مثبت آن نظر دارند. مثبت فکر می کنند و ھمیشه چیزی دستگیرشان می شود.

دوم، خودشان از ھر مسأله و گرفتاری درس ارزشمندی می گیرند. آن ھا معتقدند که ھر مشکلی برای آن است که درسی از آن بگیرند.

آن ھا پیوسته از خود می پرسند : « من قرار است از این مشکل چه درسی بگیرم » .و ھمیشه نکته ای پیدا می کنند.

بخوانید: قانون جذب

● ھفت اقدام افراد موفق برای رسیدن به زندگی عالی

علاوه بر توجه کردن به درس ھای ارزشمند، خوش بین ھا از ھفت جھت گیری یا اندیشه عمومی درباره خود و زندگی شان برخوردارند :

1- به آینده فکر کنید

قبل از ھر چیز، انسان ھای مثبت شاد و آینده نگر ھستند. آن ھا در بیشتر مواقع به آینده فکر می کنند. به این فکر می کنند که به کجا می روند. به این کاری ندارند که در گذشته چه اتفاقی افتاده است. آن ھا تصویری روشن و ھیجان بخش از آنچه برایشان امکان پذیر است، دارند. بر اساس قانون جذابیت، به امیدھا و رویاھای آینده خود فکر می کنند. و با ایجاد احساس و فرکانس مثبت  امیدھا و رویاھای آینده به سمتشان جذب می شود.

 

2- به ھدف ھایتان فکر کنید

دوم، اشخاص مثبت و خوش بخت ھدفمدار ھستند. آن ھا در اغلب مواقع درباره ھدف ھایشان حرف می زنند و فکر می کنند. پس از آنکه پنداره ھای آتی خود را در نظر مجسم ساختند، آن ھا را به ھدف ھای روشنی تبدیل می کنند و ھمه روزه روی آن ھا کار می کنند. آن ھا توجه خود را معطوف و انرژی ھای خود را متمرکز می سازند. آن ھا با استفاده از ھدف ھایشان آینده خود را کنترل می کنند.

3- به بھترین ھا فکر کنید

سوم، خوشبخت ھا و موفق ھا به بھترین ھا فکر می کنند. آن ھا معتقدند باید در ھر کاری که می کنند در بھترین حد خود ظاھر شوند. سعی دارند در کار و حرفه شان در جمیع 10 درصد اول قرار بگیرند. آن ھا ھمه روزه روی خود کار می کنند و یک لحظه از بھتر شدن غفلت نمی ورزند.

4- به راه حل فکر کن

چھارم، موفق ھا راه حل گرا ھستند. آن ھا به جای مسأله ، به راه حل فکر می کنند. آن ھا به جای اینکه فکر کنند چه کسی مقصر است، به این فکر می کنند که چه کاری باید انجام شود. آن ھا از روش ھای فکری خلاق برای آزاد کردن خلاقیت ھای خود و اطرافیانشان استفاده می کنند. آن ھا ھدف ھای خود را مسائلی در نظر می گیرند که باید حل و فصل شوند. آن ھا معتقدند که ھر مسأله راه حل منطقی دارد.

5- به نتایج فکر کن

پنجم، اشخاص موفق و شاد به شدت نتیجه مدار ھستند. آن ھا ھمه روزھای خود را به دقت از قبل برنامه ریزی می کنند. برای فعالیت ھای خود اولویت ھای روشنی در نظر می گیرند و بعد روی ھدف ھا و برنامه ھایشان کار می کنند تا به اشخاصی مولد و کار آمد تبدیل شوند. از آنجایی که این اشخاص به شدت مؤثر و کار آمد ھستند، کار بیشتری صورت می دھند، سریع تر به جلو قدم بر می دارند و به کار و زندگی شان اھتمام بیشتری می ورزند.

6- به رشد بیندیشید

ششم، موفق ھا رشد مدار ھستند. آن ھا پیوسته در حال مطالعه اند، به نوارھای آموزشی گوش می دھند، ویدئو تماشا می کنند و در دوره ھا و ھمایش ھای مختلف شرکت می کنند. آن ھا می دانند که آینده از آن با صلاحیت ھاست، از آن کسانی است که از رقبای خود بیشتر می دانند. می دانند که مسابقه ای در کار است و آن ھا در این مسابقه حضور دارند. آن ھا مصمم به پیروزی اند.

7- به عمل فکر کنید

ھفتم، و شاید از ھمه مھم تر، موفق ترین اشخاص عمل گرا ھستند. به این فکر می کنند که در حال حاضر چه می توانند بکنند تا سریع تر به ھدف ھایشان برسند. آن ھا پیوسته در حرکت و تلاش اند. احساس اضطرار می کنند و در مقایسه با اشخاص عادی و متوسط کار بیشتری صورت می دھند. ھر چه کار بیشتری بکنند، نتیجه بھتری می گیرند و ھر چه ارزشمندتر بشوند، در آمد بیشتری کسب می کنند.

پایان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.
چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟