چگونه میلیاردر شویم ؟

اگر می خواهید میلیاردر شوید نخست باید به سوالات ریز پاسخ دهید:

۱- اصلا چرا آنقدر بزرگ شویم؟ 

طراحی نقشه اھداف بلند مدت برای کسب و کار شما پیش از تصمیم گیری برای رشد در مراحل بالاتر ضروری و حیاتی است. اگر ھدفتان فروش بسیار زیاد در مدت کوتاه (چند سال) است، خوب است. اگر از میل به رقابت سرشار ھستید، بسیار عالی است، اما اگر تنھا خواسته شما این است که بتوانید محصولات خود را بفروشید، کوچک بمانید.

۲- آیا می توانید گوشه و کنار را خوب ببینید؟ 

ساختن یک امپراتوری تنھا حول محور ھدف گذاری و اجرای دقیق اھداف نمی چرخد. سوپراستارھایی نظیر بیل گیتس و سام والتون، متحول کنندگان واقعی ھستند. میلیاردرھای خود ساخته، صنایع را در اختیار نمی گیرند، بلکه آن ھا را تغییر شکل می دھند و به یکباره صنایع جدیدی را خلق می کنند. این به چیزی بیش از ھوش، شھامت و شانس احتیاج دارد. این موضوع نیازمند یک دیدگاه متعالی است.

۳- آیا می توانید ابھام را تحمل و مدیریت کنید؟ 

کارآفرینان موفق می توانند راه خویش را در میان جنگلی انبوه از داده ھای ناسازگار بیابند. به این مثال توجه کنید: مدیر قسمت عملیاتی شرکت می خواھد کسب و کار را به بازار آسیا گسترش دھد، ولی مدیر قسمت بازاریابی عقیده دارد ھنوز برای این حرکت زود است. در صورتی که این گونه ابھامات شما را کلافه نمی کند، بدان معنا است که شما آنچه را که برای بزرگ شدن لازم است در خود دارید.

۴-آیا برای شما استقلال کاری مھم است؟ 

اکثر کارآفرینان برای استقلال ارزش قائل می شوند و به ھمین دلیل است که کسب و کار خودشان را آغاز می کنند. در ابتدا شما می توانید تصمیماتی را بدون اینکه ضرورتی در میان باشد اتخاذ کنید و این بسیار خوب است که می توانید خود به تنھایی تصمیم گیرنده باشید، اما ھنگامی که کسب و کار شروع به رشد کردن می کند و فھرست کارھایی که باید انجام دھید از دست شما خارج می شود، دیگر این گونه نیست. بدتر آن است که شما به احتمال زیاد سرمایه گذاران و اعضای ھیات مدیره ای خواھید داشت که باید به آن ھا پاسخگو باشید و آن ھا را آرام کنید.

۵- آیا جرات این را دارید که دست به ریسک ھای بزرگ بزنید؟ 

برای بسیاری از ما خیلی دشوار است که شھامت به خرج دھیم و اتاق ھای خود را ترک کنیم و یک شرکت کوچک را راه اندازی کنیم، چه برسد به اینکه یک امپراتوری بسازیم. در حالی که ھمراه با وسعت یافتن کسب و کار ریسک ھا روی ھم انباشته می شوند، میلیاردرھا شھامت ھمراه با اعتماد به نفسی دارند که از نفوذ شک و ترس به آن ھا جلوگیری می کند. (آن ھا حتی گاھی به اقدامات نامعقولی دست می زنند که ثابت کنند ریسک ھایی که می کنند، در پایان سودآور خواھد بود.) چالش دیگر این است که جمع کردن یک میلیارد به معنای پشت پا زدن به پیشنھادھای وسوسه انگیز میلیون دلاری از رقبای بزرگ تر است. لازمه مقابله با این وسوسه ھا، یک شکیبایی واقعی است.

۶- آیا خلاقیت به شما الھام می شود؟ 

بسیاری از کارآفرینان کار شرکت خود را با خلاقیت محض یا حتی با خیالبافی در مورد یک برند جدید برای دنیا آغاز می کنند، اما این رویاپردازی ھنگامی که زمان راه اندازی سیستم ھا و فرآیندھای مورد نیاز برای به دست آوردن رشد فرا می رسد، می تواند به حقیقت بپیوندد.

۷- آیا آمادگی آن را دارید کھ برای رشد شرکت تصمیمات سخت و دشوار اتخاذ کنید؟ 

البته، خواھر شما و ھم اتاقی تان به شما برای اینکه کسب و کارتان را آغاز کنید کمک کرده اند، ولی ممکن است متناسب با رشدی که کسب و کار دارد و از آن ھا انتظار می رود، رشد نکنند. اگر جا به جا کردن یا حتی اخراج کردن آن ھا برایتان دشوار است، از میلیاردرشدن صرف نظر کنید.

۸- آیا صحبت کردن در حضور مردم را دوست دارید؟  

ھر شرکت نسبتا برجسته ای به یک چھره عمومی نیاز دارد. کارآفرینانی که در فعالیت ھای عمومی نظیر جلسات ھفتگی، جلسه ھای شکایت سھامداران و حتی مصاحبه ھای تلویزیونی کامیاب ھستند، نسبت به آن ھایی که ترجیح می دھند خارج از مرکز توجه باشند، از شانس بیشتری برخوردارند. اگر در سخنرانی عمومی قوی نیستید، ولی ھمچنان می خواھید رشد کنید، باید به فکر یک جایگزین مورد اعتماد باشید که بتواند به جای شما در جمع صحبت کند و داستان ھای شما را در معرض اطلاع ھمگان قرار دھد.

 ۹- آیا می توانید آرای دیگران را به اجماع برسانید؟  

در بیشتر مواقع ھر چه کسب و کار شما بزرگ تر می شود، نیازمند ورودی ھای بیشتری از افرادی که پیرامون شما ھستند، می باشید. این بدان معنا است که شما باید توانایی و تمایل ھدایت آرای دیگران به سوی اجماع را داشته باشید. کارآفرینان با ذھنیت یا حرف من یا اینکه راه باز و جاده دراز است، باید به کوچک ماندن بیاندیشند.

۱۰- آیا می توانید تفویض اختیار کنید؟ 

ھرچه کسب و کار شما بزرگ تر شود، زمان کمتری برای تعامل با کارمندانتان خواھید داشت. واضح است که شما نمی توانید ھر لحظه از آنچه در ھر یک از قسمت ھای شرکتتان می گذرد با خبر باشید. بنابراین اگر نمی توانید قسمتی از وظایف خود را به دیگران بسپارید، رشد کردن را فراموش کنید.

۱۱- آیا اگر بگویید کاری را به صورت تمام و کمال راس ساعت ۹ صبح روی میز کارتان می خواھید، آن کار انجام می شود؟

ھر کس می تواند تکه کاغذھای صورتی را پخش کند (مترجم: کارمندان را اخراج کند- اشاره دارد به کاغذھای صورتی رنگ که بر روی آن ھا حکم اخراج نوشته می شود.)، ولی رھبران شرکت ھای در حال رشد باید پای خود را فراتر بگذارند. آن ھا باید با یک درجه مشخص از احترام فرماندھی کنند. ھر چه ریسک بالاتر می رود، شما به نظریه پردازان کمتری در ھیات مدیره نیاز دارید. اگر حاضر به قربانی کردن کمی رفاقت برای رسیدن به نقاط بالاتر نیستید، دور نقشه ھای بزرگ شدن خود را خط بکشید.

۱۲- آیا می توانید در روز کریسمس (عید نوروز) کار کنید؟ 

راه رسیدن به اوج با قربانی کردن و ایثار سنگفرش شده است. اگر می توانید از دست دادن رویدادھا و مھمانی ھای خانوادگی را بپذیرید، ممکن است آنچه برای میلیاردر شدن به آن نیاز است را داشته باشید.

۱۳- آیا می توانید با انزوا کنار بیایید؟ 

میلیاردر بودن ممکن است تنھایی را به ھمراه داشته باشد. « دوستان » را ھیچ کجا نمی توان پیدا کرد و ایجاد یک رابطه قابل اعتماد مشکل است. میلیاردرھای متعادل می توانند انگل ھا را تشخیص دھند و آن ھا را از خود دور کنند. آن ھا در عین حال می توانند یک دایره کوچک از افراد قابل اعتماد و وفادار ایجاد نمایند و از آن لذت ببرند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: ۵,۰۰ out of 5)
پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.
چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟